Suyash Prabhudesai to lead Goa

NEWS BYTE

PORVORIM

Suyash Prabhudesai will lead the Goa team for the U-23 Men’s Tournament to be held at Dehradhun, Uttarakhand, from 31st October to 19th November 2019.

Following is the team:- Suyash Prabhudesai – Captain, Manthan Khutkar, Kashyap Bakhale,Vishamber Kahlon, Aditya Suryawanshi, Soham Panvalkar, Nihal Surlaker,Samit Aryan Mishra,Vedant Naik,Rohit Naik, Ruthvik Naik, Dheeraj Yadav, Tunish Sawkar, Sanket Morajkar, Ishan Gadekar, Vijesh Prabhudesai, Vaibhav Govekar, Shivam Amonkar,Saiesh Kamat.

The Goa team is seen with with  Mr. Vipul Phadke – Hon. Secretary ,  Mr. Paresh Phadte – Hon.Treasurer, Mr. Shamba Naik Desai – Vice-President, Mr. Sayed Abdul Majid – Hon.Jt. Secretary, Mr. Mohan Chodankar – Member, Mr. Prakash Mayekar – Director of Coaching, Mr. Swapnil Asnodkar – U23 Coach.

GOA’S SCHEDULE:

Goa v/s Hyderabad        31-Oct-19

Goa v/s Uttarakhand      2-Nov-19

Goa v/s Haryana               4-Nov-19

Goa v/s HP                        5-Nov-19

Chhattisgarh v/s Goa      9-Nov-19

Goa v/s Odisha              13-Nov-19

Goa v/s Saurashtra          15-Nov-19

Goa v/s Tripura                19-Nov-19